Tumblelog by Soup.io
  • wybuchmuzgu
  • jazziee
  • LazuliLapis
  • naich
  • bardzosmaczny
  • kelu
  • zelbekon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

7827 9ec7 500
Reposted fromfungi fungi viaUbik Ubik
9518 2140 500
Reposted bypanpancernyniskowov3bsowasnae
8137 8e48 500
8075 3467 500
Reposted byUbikv3bso
7591 e7d5 500
Reposted bytytekUbikv3bso
7552 3480
Reposted bytytekliczipanpancernynieesputniksweetheartv3bsoyanekvaira
7235 7b87 500
Reposted bylicziv3bsomangoe
6951 7136 500
There is still hope.
Reposted bymangoe mangoe
6719 d1a4 500
Reposted byliczi liczi
6362 f142 500
5897 b8fd
Reposted bylicziUbikmangoe
5582 6f41 500
Dmowski-san, you baka! 
Reposted fromUbik Ubik viaOhSnap OhSnap
The Ibis Song!
Reposted fromtishka tishka viapanpancerny panpancerny
3421 3a69
Reposted fromtfu tfu viapanpancerny panpancerny
2522 b9d7
>implying US military had made any notable contribution to the anti-ISIS effort
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
5318 1fa4 500
Reposted fromfungi fungi viahardkorwey hardkorwey
9011 f334
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSardion Sardion
2947 d636 500
Reposted fromFlau Flau
8915 d9cf
1. "Wolna Polska dla wszystkich Polaków" to dosyć ciężki do sprecyzowania termin, biorąc pod uwagę etniczne konflikty II RP. Myślenie, że ówcześni ludzie interpretowaliby to tak samo, jak współczesny lewak - przez pryzmat postmodernistycznego skurwienia - wydaje się trochę na wyrost. 2. "Nasi dziadkowie wyzwalali z obozów śmierci osoby o innym pochodzeniu, wyznaniu, orientacji i poglądach" - po pierwsze, obozów nie wyzwalali Polacy, tylko Sowieci i zachodni alianci. Po drugie, obozy nie były wyzwalane pod kątem partykularnych cech więźniów, ale dlatego, że front przeszedł. Po trzecie, za działalność patriotyczną czy stawianie oporu okupantom też się szło do obozu - jeden z moich przodków poszedł do Oświęcimia za zbieżność nazwisk z człowiekiem poszukiwanym za drukowanie ulotek patriotycznych. Po czwarte, jeżeli bycie ofiarą obozów koncentracyjnych daje jakiejś grupie specjalny status moralny, to czemu nikt nie płakał, kiedy apartheid w SA upadał? Przecież pierwsze obozy zagłady zbudowali Anglicy, żeby eksterminować Burów. Itp, itd... 3. "Nasi dziadkowie nie walczyli o <<białą Polskę wolną od pedałów i mniejszości>>" - faktycznie, jakoś wątpię, żeby saraceńska inwazja mająca nastąpić za 70 lat czy legalne uznanie sodomitów bawiących się w dom za "małżeństwo" były na agendzie, kiedy kraj został zaatakowany przez sprzymierzonych ze sobą Niemców i komunistów.
4. "o to walczyli naziści" - przestańcie próbować wzbudzić u mnie sympatię do nazistów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted bymangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl